Loading...

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují jakým způsobem nakládáme s osobními údaji, daty a informacemi, které s námi sdílíte v souvislosti s využíváním našich služeb.

 1.              TOTOŽNOST A KONTAKNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1          Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Kateřina Koreň, IČ: 06085113, se sídlem Bělkovice - Lašťany 476, 78316, dále jen "správce"

1.2          Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování: Mgr. Kateřina Koreň, Bělkovice - Lašťany 476, 783 16

email: info@nagranulky.cz

2.              PRÁVNÍ ZÁKLAD A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1          Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci našich činností v různém rozsahu a pro různé účely, a to bez Vašeho souhlasu či s Vaším souhlasem. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu je možné na základě plnění smlouvy, kterou mezi námi byla uzavřena, na základě našeho oprávněného zájmu či za účelem plnění povinností stanovených platnými právními předpisy.

2.2          Vaše osobní údaje zpracováváme pro jednotlivé účely v následujícím rozsahu:

2.2.1                   V případě, že uskutečníte nákup našeho zboží či služby prostřednictvím našich webových stránek, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, ve kterém jste nám osobní údaje poskytl (zpravidla jméno, příjmení, bydliště, email, nákupní a transakční historie, podrobnosti o dodání apod.), a to za účelem plnění smlouvy. Toto zpracování je založeno na základě plnění smlouvy a našeho oprávněného zájmu s tím, že osobní údaje budou zpracovávány do doby vyřízení Vaší objednávky, případně vyřízení smluvního požadavku, jakým je například reklamace a zároveň dobu po kterou máte právo reklamaci či jiný úkon učinit.

2.2.2                   V případě, že se zaregistrujete, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, ve kterém jste nám osobní údaje poskytl (zpravidla jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, apod.) Toto zpracování je založeno na plnění smlouvy s tím, že osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

2.2.4                   Za účelem evidence Vašich požadavků a jejich vyřízení, zkvalitňování a analýzy našich služeb, můžeme zpracovávat záznamy o naší vzájemné komunikaci, včetně případných nahrávek hovorů, které proběhnou prostřednictvím našeho čísla pro zákazníky, emailem, sociálních sítí či jiným obdobným způsobem. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu a osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění tohoto účelu, tj. po dobu maximálně několika měsíců.

2.2.5                   Podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, Vás můžeme kontaktovat emailem nebo telefonicky za účelem propagace našeho zboží a služeb, a to i bez předchozího souhlasu. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu a osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně 1 roku od okamžiku, kdy u nás nakoupíte, a to za předpokladu, že tuto komunikaci neodmítnete.

2.2.6                   Pro účely marketingu a statistických analýz, které jsou prováděny za účelem analýzy uživatelského chování návštěvníků našeho webu (za použití služeb třetích stran jako např. Sklik, Google Analytics, Adwords). Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu, přičemž před zpracováním jsou osobní údaje anonymizovány a jsou používána pouze agregovaná data.

2.2.7                   V souvislosti s propagací našeho zboží a služeb pořádáme různé soutěže a marketingové akce. V rámci těchto činností od Vás můžeme získávat údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, email, telefonní číslo, bydliště aj. Tyto údaje získáváme proto, abychom Vám umožnili účast na těchto aktivitách. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu a na základě plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu Vaší účasti v příslušné soutěži či marketingové akci a následně maximálně 1 rok po ukončení soutěže či marketingové akce.

2.2.8                   Za účelem plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, které se na nás vztahují, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů nebo zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Právním základem pro takové zpracování je dodržování zákonných povinností, kterým podléháme. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou konkrétním právním předpisem, nejdéle však po dobu 10 let od zahájení zákonné promlčecí lhůty v každém jednotlivém případě.

2.2.9                   Za účelem rozesílání obchodních sdělení, které se týkají našeho zboží a služeb, pro účely přizpůsobení naší nabídky, bonusů a benefitů (tzv. profilování) můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, email, telefonní číslo, IP adresa, údaje o návštěvách našich webových stránek, Vaše behaviorální údaje a další. Takové zpracování je založeno na Vašem souhlasu a Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu.

3.              DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1          Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel zpracování.

3.2          V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, pak budou osobní údaje zpracovávány do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

3.3          Pokud souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely, pro které byl souhlas odvolán, a to ihned poté, co bude Vaše žádost s odvoláním souhlasu zpracována.

4.              DALŠÍ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1          Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím osobám, tzv. zpracovatelům, kteří nám poskytují administrativní či technickou podporu. Jedná se například o dodavatele technických řešení, marketingových služeb či administrativní podpory.

4.2          Všichni partneři, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, které jim poskytujeme a přijmout veškerá potřebná technická a organizační opatření tak, aby Vaše údaje byly maximálně chráněny.

4.3          V některých případech jsme povinni Vaše osobní údaje sdílet či poskytnout také orgánům státní správy či jiným státním úřadům, a to v souladu s platnými právními předpisy.

4.4          Z důvodů našeho oprávněného zájmu, pokud je to nezbytné k ochraně našich práv, jsme oprávněni předat Vaše osobní údaje třetím osobám, a to například pojišťovnám, soudům, advokátům či insolvenčním správcům.

4.5          Veškeré osobní údaje jsou předávány třetím osobám vždy v souladu s platnými právními předpisy a pouze v rozsahu nezbytném pro konkrétní účel předání.

5.              PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

5.1          Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

5.2          Zároveň máte právo požadovat vysvětlení, a to v případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá v rozporu s platnými právními předpisy. Rovněž máte právo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, a to zejména provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Je-li žádost oprávněná, pak jsme povinni závadný stav bez zbytečného odkladu odstranil.

5.3          Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů probíhá v rozporu s platnými právními předpisy, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.              VYUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A COOKIES

6.1          S ohledem na skutečnost, že v rámci své prezentace a za účelem poskytování aktuálních informací zákazníkům používáme sociální média, jako jsou Facebook či Instagram, mohou naše webové stránky obsahovat funkce sociálních médií, díky kterým mohou být shromažďovány informace o návštěvnících našich webových stránek, jako je například IP adresa nebo historie prohlížení. Zpracování Vašich údajů se pak řídí zásadami zpracování osobních údajů provozovateli příslušných sociálních médií.

6.2          Za účelem zajištění funkčnosti našich webových stránek můžeme pracovat se soubory cookies, což jsou malé textové soubory, jejichž uložení na Vaše zařízení si vyžádají naše webové stránky od Vašeho prohlížeče. O použití cookies na našich webových stránkách Vás informujeme prostřednictvím informačního banneru, který se vždy zobrazí při první návštěvě příslušného webu a zároveň také poté, co došlo k odstranění dříve uložených souborů cookies z Vašeho zařízení. Pokud s využíváním cookies nesouhlasíte, je potřeba jejich odebrání nastavit v rámci Vašeho webového prohlížeče či můžete cookies kdykoliv smazat. V důsledku odmítnutí cookies mohou být některé funkcionality našich webových stránek potlačeny.  

7.              ZMĚNY VE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1          Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na webových stránkách www.nagranulky.cz.

7.2          V souvislosti s vylepšováním našich služeb či webu mohou být tyto Zásady upraveny, přičemž veškeré takové změny budou uveřejněny na webových stránkách www.nagranulky.cz či jiným vhodným způsobem. Zároveň však doporučujeme, abyste aktuální znění těchto Zásad pravidelně kontrolovali

8.              SLUŽBA OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

8.1           Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.